Revista Punto

Estatutos

Estatutos 2018-04-10T17:18:03+00:00
 1. REVISTA PUNTO é un proxecto editorial xeralista cun alcance rexional, cuxa publicación periódica é mensual.

 2. REVISTA PUNTO é unha revista dixital que se serve da evolución das novas tecnoloxías de comunicación cunha aplicación para dispositivos móbiles. Preséntase como unha revista de información xeral con actualización permanente, poñendo en práctica as máis modernas técnicas de expresión xornalística dixital.t.

 3. REVISTA PUNTO asúmese como un órgano de comunicación independente, plural e equilibrado, rexido polos valores éticos e deontolóxicos do xornalismo. A revista promove a libre expresión de ideas, o rigor informativo ea clara distinción entre información e opinión.

 4. REVISTA PUNTO cubre o territorio de Galicia, prestando especial atención ás comunidades galegas espalladas polo país e polo mundo.

 5. REVISTA PUNTO permite ao público coñecer a actualidade da nosa rexión en diversas áreas; turismo, política, cultura, deporte, sociedade, entre outras. No entanto, a información debe ser limitada á fronteiras de Galicia, tendo igual importancia – de acordo cos criterios editoriais- información de ámbito nacional e internacional.

 6. REVISTA PUNTO distínguese polo rigor, a honestidade e, esencialmente, a calidade. Este proxecto xorde da necesidade de ter un medio de comunicación social que promova o que acontece en todo o territorio galego.

 7. REVISTA PUNTO considera que a existencia dunha opinión pública informada, activa e interveniente é unha condición fundamental da democracia e das dinámicas dunha sociedade aberta, que non establece fronteiras rexionais, nacionais e culturais aos movementos de comunicación e opinión.

 8. REVISTA PUNTO é responsable só dos lectores, nunha relación rigorosa e transparente, independente do poder político e independente de determinados poderes.

 9. Os criterios editoriais de REVISTA PUNTO baséanse nos principios establecidos pola Constitución Española, no que se refire aos dereitos á liberdade de expresión e información no Código ético do xornalista.

 10. REVISTA PUNTO acollerá nas súas columnas de opinión todo tipo de ideas, e velará pola rigorosa separación destas con respecto ao resto de contidos..

 11. REVISTA PUNTO é un medio de comunicación aberto a persoas de tódalas culturas, pobos, credos relixiosos e ideoloxías políticas, tendo sempre en conta os valores sobre os que descansa a democracia pluralista.